Tehag Diesel Emission Management: Uw meest betrouwbare partner voor uitlaatgasnabehandeling

Geluiddempers / Uitlaatgasreiniging OEM

Voor voer­tui­gen, machi­nes of sta­tio­naire toe­pas­sin­gen, bie­den wij u com­plete uit­laat­gas­sys­te­men aan. Ook leve­ren wij hoog effi­ciënte en op maat gemaakte iso­la­tie, beves­ti­gings­mid­de­len en andere acces­soires. Met meer dan 20 jaar erva­ring op het gebied van uit­la­ten en uit­laat­gas­na­be­han­de­ling, word ons advies en onze exper­tiese door veel OEM’s en klan­ten gewaardeerd.

Read more →

Toepassingen voor uitlaatgasreiniging

Voor de uitrus­ting van voer­tui­gen, zowel bouw– als werk– machi­nes, bie­den wij u diverse fil­ter­sys­te­men aan die we samen met onze klan­ten ont­wer­pen. Dit geeft ons de mogel­i­jk­heid om voor elke toe­pas­sing het juiste sys­teem te maken. De sys­te­men zijn natu­ur­lijk volgens de strengste voor­schrif­ten getest en gecer­ti­fice­erd. . Vert –tes­ten en meer­dere ABE’s maken de toe­pas­sing van onze sys­te­men op elke machine wet­telijk (inter­na­tio­naal) mogelijk.

Read more →

installatiebouw en installatie

Voor een geruis– en emis­sie loze wer­king van grote moto­ren, bie­den wij u zeer effi­ciënte geluid­dem­per­sys­te­men, roet­fil­ters en SCR appa­ra­tuur aan. Voor zowel de stan­da­ard app­li­ca­ties als bij even­tueel aan­ge­paste app­li­ca­ties. Of het nu gaat om loco­mo­tie­ven, sche­pen, of sta­tio­naire toe­pas­sing zoals WKK’s, staan wij u graag bij en hel­pen u graag ver­der. Onze jaren­lange erva­ring maakt het mogel­ijk om u des­kun­dig advies aan te bie­den, en ten uit­voer te bren­gen dank­zij onze ruime eigen mon­tage en pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten voor alle noodzake­li­jke componenten.

Read more →

Newsflash: Nieuws over Tehag

Tehag op de Bauma 2016

Net als in de jaren 2010 en 2013 beho­orde de Tehag groep ook dit jaar tot de groep expo­san­ten van de Bauma in Mün­chen. Op ’s werelds grootste beurs voor de bouwsec­tor pre­sen­te­erde Tehag aan alle geïn­ter­es­se­erde bezo­ekers oplos­sin­gen voor uit­laats­ys­te­men voor bouw­ma­chi­nes. Van ver­schil­lende roet­fil­ter­sys­te­men en uit­laats­ys­te­men tot gecom­bi­neerde sys­te­men van roet­fil­ters en SCR-systemen, het hele scala van Tehag’s OEM-oplossingen en toe­pas­sin­gen werd hier gere­p­re­sen­te­erd. Read more →

Tehag wenst u een gelukkig en succesvol 2016

Wij wil­len u voor het nieuwe jaar veel geluk, suc­ces en gezond­heid wensen.

Voor de Tehag groep wordt 2016 een veel­be­wo­gen jaar. Een belan­gri­jke gebe­ur­te­nis daar­van is het 25 jarige jubi­leum van Tehag Engi­nee­ring AG, die in okto­ber 1991 in Zwits­er­land gegrond werd. Wij zijn al 25 jaar aan het werk voor schone en stille uit­laat­gas­sen van diesel-, ben­zine– en gas­mo­to­ren, en dat wil­len wij graag met u vie­ren dit jaar.

Geli­jk­ti­j­dig vie­ren wij in dit jaar onze 10-jarige samen­wer­king in Duits­land. Door de desti­jdse ont­wi­kke­lin­gen van de “clean air plan­nen” in vele Duitse ste­den, ging Tehag op 01.01.2006 ook in Duits­land met een onder­n­eming van start. Ook dit jubi­leum wil­len wij graag met jul­lie vie­ren. Read more →